Samenwerkingspartners

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen.

MKB Nederland

MKB Nederland

MKB Nederland is de grootste ondernemersorganisatie van Nederland en vertegenwoordigt 120 branche-organisaties, 250 lokale ondernemers-verenigingen en een groot aantal rechtstreeks aangesloten ondernemers.

VNO-NCW

VNO-NCW

VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. VNO-NCW maakt zich sterk voor een goed ondernemings- en investeringsklimaat en behartigt de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven.

Koninklijke Horeca Nederland

Koninklijke Horeca Nederland

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is de grootste horeca brancheorganisatie in Nederland. KHN vertegenwoordigt ruim 20.000 horecaondernemers met bijna 200.000 horecamedewerkers.

Thuiswinkel.org

Thuiswinkel.org

Thuiswinkel.org is de belangenvereniging voor webwinkels in Nederland. Daarnaast wil Thuiswinkel.org het vertrouwen in kopen op afstand vergroten. Daarvoor is onder meer het Thuiswinkel Waarborg opgericht.

Transport en Logistiek Nederland

Transport en Logistiek Nederland

TLN is de ondernemersorganisatie voor transport en logistiek. Ongeveer 5.600 kleine, middelgrote en grote transportondernemers en logistieke dienstverleners zijn aangesloten.

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden behartigt de belangen van raadsleden en gemeenteraden en voert het debat over de kwaliteit en de kracht van de gemeenteraad.

Wethoudersvereniging

Wethoudersvereniging

De Wethoudersvereniging is de beroepsvereniging voor wethouders in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van de wethouders en maakt zich sterk voor de professionalisering van het vak.

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) helpt veiligheidsprofessionals om Nederland veilig en leefbaar te maken. Het CCV biedt professionals, ondernemers en burgers praktische tools.

Periklesinstituut

Periklesinstituut

Het Periklesinstituut begeleidt gemeenteraden in het effectiever maken van het debat en het politieke proces, traint fracties en politici en coacht wethouders, gedeputeerden en overige politiek bestuurders.

Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector

Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector

Het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) is een onafhankelijk centraal instituut gericht op het bevorderen van integriteit(sbeleid) binnen de (semi)publieke sector.

Adviespunt Klokkenluiders

Adviespunt Klokkenluiders

Het Adviespunt Klokkenluiders is een onafhankelijke instantie die (potentiële) klokkenluiders, met name werknemers, in de (semi) publieke en de private sector adviseert en ondersteunt bij mogelijke vervolgstappen.

Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak levert diensten en instrumenten aan werkgevers en werknemers met een publieke taak, om hen te ondersteunen in hun aanpak van agressie en geweld.

Vereniging van Griffiers

Vereniging van Griffiers

De Vereniging van Griffiers behartigt, in de breedste zin van het woord, de belangen van griffiers van de Eerste en Tweede Kamer, de Provinciale Staten en gemeenteraden in Nederland.

Vereniging van Gemeentesecretarissen

Vereniging van Gemeentesecretarissen

De Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) is de beroepsvereniging voor gemeentesecretarissen. De VGS ondersteunt haar leden bij hun dagelijks werk en behartigt de belangen van gemeentesecretarissen.

Nederlands Genootschap van Burgemeesters

Nederlands Genootschap van Burgemeesters

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is de beroepsvereniging van burgemeesters in Nederland. De vereniging richt zich vooral op de ontwikkeling van de functie van burgemeester.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is een vereniging, waar alle Nederlandse gemeenten lid van zijn. De VNG verleent diensten aan haar leden, behartigt hun belangen en biedt een platformfunctie.

Onderzoeksraad Integriteit Overheid

Onderzoeksraad Integriteit Overheid

De Onderzoeksraad Integriteit Overheid onderzoekt meldingen van vermoedens van integriteitschendingen bij het Rijk, waaronder een aantal zbo’s, Politie, Defensie, provincies, gemeenten en waterschappen.

Rijksrecherche

Rijksrecherche

De Rijksrecherche houdt zich bezig met opsporings- onderzoeken tegen (semi-) overheidsfunctionarissen en vertolkt de rol van instantie die strafbaar gedrag binnen de overheid onderzoekt.

Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC)

Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC)

Het RPC is een initiatief van de politie, het OM, het georganiseerde bedrijfsleven en gemeenten. Een samenwerkingsverband om de criminaliteit in het bedrijfsleven tegen te gaan.

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee is een politieorganisatie met een militaire status. Het takenpakket bestaat onder andere uit bewaken en beveiligen, en internationale en militaire politietaken.

Dienst Justitiële Inrichtingen

Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd.

CAOP

CAOP

Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP signaleert, analyseert, draagt oplossingen aan en brengt arbeidsmarkttrends in kaart.

Nationale ombudsman

Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman behandelt klachten van burgers over de overheid. Daarnaast adviseert de Nationale ombudsman overheidsinstanties over hoe zij hun dienstverlening kunnen verbeteren.

De Vertrouwenslijn belt u via

0800 2800 200